อัตราค่าบริการรับส่งเอกสารรายครั้ง

พื้นที่ในการให้บริการ

อัตราค่าบริการพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

แบบที่ 1  การทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคา  11,500 บาท

แบบที่ 2  การทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคา  12,500 บาท

แบบที่ 1  การทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคา  12,000 บาท

แบบที่ 2  การทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคา  13,000 บาท

ในเขตกรุงเทพฯ  700 บาท

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  800 บาท