รูปแบบการให้บริการของเรา

1.  บริการพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท ต่าง ๆ

  • จัดส่งพนักงานรับส่งเอกสาร ไปปฏิบัติงานประจำ ณ บริษัทของลูกค้า โดยคิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน

2.  ให้บริการรับส่งเอกสาร ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  • จัดพนักงานผู้ชำนาญการเข้าไปรับงาน ณ บริษัทของลูกค้า โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง, เหมาเต็มวัน หรือ ครึ่งวัน

3.   รับบริหารงานด้านรับส่งเอกสาร (รับเช็ค, วางบิล ฯลฯ)

  • รับเอกสารต่าง ๆ จากบริษัทลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ เพื่อจัดเตรียมการรับเช็ค หรือวางบิล แทนลูกค้า ในกรณีนี้ลูกค้าไม่ต้องลำบากในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมเอกสารหรือ พนักงานรับส่งเอกสาร โดยบริษัทคิดค่าบริการจัดการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน และรายชิ้นงาน